Author Archives: admin

Word Concert vol. 10

Volume 10

Side A: Chaim Nakhman Bialik /חיים נחמן ביאַליק

 1. The Trumpet was Ashamed / דער טראָמפּייט האָט זיך פֿאַרשעמט

  Yiddish: I. J. Shwartz          ייִדיש פֿון י.י. שוואַרץ Bialik_Shriftn_Der trompeyt hot zikh farshemt_teyl 1


Side B: Chaim Nakhman Bialik /חיים נחמן ביאַליק

1. The Trumpet was Ashamed / דער טראָמפּייט האָט זיך פֿאַרשעמט 

Yiddish: I.J. Shwartz          ייִדיש פֿון י.י. שוואַרץ Bialik_Shriftn_Der trompeyt hot zikh farshemt_teyl 2

Word Concert vol. 9

Volume 9

Side A: Itzik Manger/ איציק מאַנגער

 1. Velvl Zbarzer writers letters to Malkele the Beautiful/

וועלוול זבאַרזשער שרײַבט בריוו צו מלכהקע דער שיינער Forward by Itzik Manger

Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele

2. Yassy, Evening, 7 o’clock / יאסי, אַבענדס, זיבן אוהר Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_Yasi, abend, zibn ur

3. Tell me, Malkele My Beautiful /זאָג, מלכהלע די שיינע Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_Zog Malkele di sheyne

4. I Have Made a Song, Malkele/ כ׳האָב, מלכהלע, אַ ליד פֿאַרפֿאַסט Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_Ikh hob Malkele a lid farfast

5. A Bird Sang on my Roof/ אַ פֿויגל האָט הײַנט, מלכהלע Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_A foygl hot haynt Malkele

6. Free as a Bird / כ׳האָב, מלכהלע, געזונגען  Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_Ikh hob Malkele gezungen

7. It is Midnight, Malkele / ס׳איִז, מלכהלע, נאָך האַלבער נאַכט Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_S’iz Malkele nokh halber nakht


Volume 9

Side B: Itzik Manger/ איציק מאַנגער

 1. The Cherry Tree has Blossomed/ ס׳האָט, מלכהלע, דער קאַרשנבוים Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_S’hot Malkele der karshboym

2. Evening Darkens, Malkele / דער אָוונט טונקלט, מלכהלע Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_Der ovnt tunklt, Malkele

3. Dreamed, Malkele / אַנימלט, מלכהלה, אין טרוים Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_Animlt Malkele in troym

4. It May Be Real, Malkele/ ס׳איז אפֿשר אמת, מלכהלע Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_S’iz efsher emes Malkele

5. Summer Evening Darkens / דער זומער-אָוונט דעמערט Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_Der zumer ovnt demert

6. A Beggar Sang Today / אַ בעטלער האָט הײַנט Manger_Velvl Zbarzher shraybt tsu Malkele_Der betler hot haynt

7. Tfile-Lid/ In Memory of Itzik Manger who died February 20th, 1969/ תפֿילה-ליד ב׳אָדר תשכ׳׳ט, דעמ 20טן פֿעברואַר, 1969

Word Concert vol. 8

Volume 8

Side A:  Mani Leyb /מאַני לייב

 1. Yingl Tsingl Khvat / ייִנגל צינגל כוואַט (coming soon)

Volume 8

Side B:  Kadya Molodowsky, Eliezer Steinberg/קאַדיע מאָלאָדאָווסקײַ, אליעזר שטיינבערג

Kadya Molodowsky:

1. A Coat/ אַ מעשׂה מיט אַ מאַנטל Molodowsky_Afn barg_A mayse mit a mantl

2. The Lady and her Puppy / די דאַמע מיטן הינטל Molodowsky_Afn barg_Di dame mitn hintl

3. Marzipan / מאַרצעפּאַנעס Molodowsky_Afn barg_Martsepanes

 

Eliezer Steinberg:

4. The Horse and the Whip/ דאָס פֿערד און די בײַטש Eliezer Steinberg_Mesholim_Dos ferd un di baytsh

5. The Brush and the Shoe / די באַרשט און דער קאַמאַש Eliezer Steinberg_Mesholim_Di barsht un der kamash

6. The Needle and the Thread / די נאָדל און דער באַנוול Eliezer Steinberg_Mesholim_Di nodl un der banvl

 

 

Word Concert vol. 7

Volume 7

Side A: Kadya Molodowsky, J. I. Segal, I. L. Peretz /קאַדיע מאָלאָדאָווסקי, י.י. סעגאַל, י.ל. פּרץ

 1. K. Molodowsky: Let Your Light Shine / צינד אָן דײַן ליכט Molodowsky_Likht fun dornboym_Tsind on dayn likht
 2. J. I. Segal: In Our Midst / אין אונדזער מסיבה  Segal_Lider un loybn_In undzer mesibe
 3. I. L. Peretz: The Golden Chain/ די גאָלדענע קייט Peretz_Ale verk_vol3_Di goldene keyt

Volume 7

Side B: Eliezer Steinberg, Moshe Nadir, I. L. Peretz /אליעזר שטיינבערג, משה נאַדיר, י. ל. פּרץ

 1. E. Steinberg: The Philosopher / דער חוקר Eliezer Steinberg_Mesholim_Der khoyker

2. M. Nadir: How a King Enjoys His Honey / ווי אַ קעניג לעקט האָניק Moshe Nadir_Kind on keyt_Vi a kenig lekt honik

3. I. L. Peretz: The Shabes-Goy/ דער שבת-גוי Peretz_Ale verk_vol 9_Der shabes goy

Word Concert vol. 6

Volume 6

Side A: Sholem Aleichem /שלום עליכם

 1. The Heirs / די יורשים Sholem Aleichem_ale verk vol 6_Di yorshim

Volume 6  

Side B: Sholem Aleichem /שלום עליכם

 1. Burned Out / אַ נשרף Sholem Aleichem_ale verk vol 10_A nisref

2. Bardichev Tramway / באַרדיטשעווער טראַמווײַ Sholem Aleichem_Kasrilevke monologn_(Berditshever) tramvay

3. If I Were a Rothschild/ ווען איך בין ראָטשילד Sholem Aleichem_ale verk vol 6_Ven ikh bin a Rotshild

 

Word Concert vol. 5

Volume 5

Side A: H. Leivick /ה. לייוויק

1. They Should Have Come to Bless You/ מענטשן האָבן באַדאַרפֿט קומען (coming soon)

2. O, Life of Mine/ לעבן מײַנס Leivick_Lider_Lebn mayns

3. Nocturnal Epilogue / אַרום אַ נאַכטיקן טיש (coming soon)

4. Neck – Rock-Stiff / האַרטער נאַקן Leivick_Lider fun gan eydn_Harter nakn

5. Yiddish / ייִדיש Leivick_Lider_Yidish

6. Echoes of Rabbi Levi Itzchok of Berdichev / לוי יצחק באַרדעוויטשער ווידערקול Leivick_A blat af an eplboym_Levi Itzkhok Barditshevers viderkol

7. I See Clearly/ איך זע קלאָר – קלאָר  (coming soon)


Volume 5

Side B: Aaron Zeitlin /אַהרן צייטלין

 1. Thou Art / דו ביסט דאָ Zeitlin_Ale lider un poemes_Du bist do

2. Nothing but Words / גאָרנישט אויסער ווערטער Zeitlin_Ale lider un poemes_Gornisht oyser verter

3. Reb Nachman’s Dream / ר׳ נחמנס חלום Zeitlin_Ale lider un poemes_Reb Nakhmans Kholem

4. A Monologue in Plain Yiddish / מאָנאָלאָג אין פּליינעם ייִדיש Zeitlin_Geklibene lider_monolog in pleynem yidish

Word Concert vol. 4

Volume 4 

Side A: I. L. Peretz / י.ל. פּרץ

 1. Monish  /מאָניש Peretz_Monish

2. The Melamed of Chelm / דער כעלמער מלמד Peretz_Hsidish_Der khelmer melamed


Volume 4

Side B: S. An-sky / ש. אַנ-סקי

 1. The Two Curtains of the Holy Ark/ צוויי פּרוכתן An-sky_Gezamelte shriftn_vol 1_Tsvey poroykhes

Word Concert vol. 3

Volume 3

Side A: Itzik Manger / איציק מאַנגער

 1. Autumn / האַרבסט Itzik Manger_Lid un Balad_Harbst

2. I, the Troubadour / איך, דער טרובאַדור Itzik Manger_Lid un Balad_Ikh der trubadur

3. The Holy Besht / סאַנקטע בעש׳׳ט Itzik Manger_Lid un Balad_Sankt besht

4. Ballad/ באַלאַדע פֿונעם ייִד וואָס איז געפֿאָרן צום יאַריד Itzik Manger_Lid un Balad_Balade funem yid vos iz geforn tsum yarid

5. The Ballad of the String of Stars / באַלאַדע פֿונעם שנירל שטערן Itzik Manger_Lid un Balad_Balade funem shnirl shtern

6. Do You Know / ווייסטו ווער דער וואָלקן איז Itzik Manger_Lid un Balad_Veystu ver der volkn iz


Volume 3

Side B: Jacob Glatstein/יעקבֿ גלאַטשטיין 

 1. My Father and Mother Tongue /מײַן טאַטע-מאַמע לשון Glatstein_Dem tatns shotn_Mayn tate-mame shprakh

2. A Jewish Crown / אַ ייִדישע קרוין Glatstein_Shtralndike yidn_A yidishe kroyn

3. The Dead Do Not Praise the Lord/ נישט די מתים לויבן גאָט Glatstein_Shtralndike yidn_nisht di mesim loybn got

4. The Rabbi of Bratzlav to his Scribe/ דער בראַצלאַווער צו זײַן סופֿר Glatstein_Gedenklider_Der bratslaver tsu zayn soyfer

Word Concert vol. 2

Volume 2

Side A:  M. L. Halpern  /משה לייב האַלפּערן

1. Song of Songs / שיר השירים Halpern-Di goldene pave_Shir haShirim

2. What Happened to the World / די מעשׂה מיט דער וועלט Halpern-Di goldene pave_A mayse mit der velt


Volume 2  

Side B: M. Kulbak and M. Nadir /משה קולבאַק און משה נאַדיר

 1. M. Kulbak: My People of Raysn/רײַסן Kulbak_Gut iz der Mentsh+Raysn_fragment

2. M.L. Halpern: Leyzerelye/לייזערעליע Halpern-Di goldene pave_Leyzerelye

3. M. Nadir: Little Pear Tree/ דאָס באַרנביימל (text coming soon)

4. M. Nadir: What Bends Doesn’t Break/ דאָס וואָס בייגלט זיך ברעכט זיך נישט Nadir_Mayselekh mit a moral_Dos vos beygt zikh

Word Concert vol. 1

Volume 1 

Side A: Fables of Eliezer Steinberg /משלים פֿון אליעזר שטיינבערג

1.Shirts/ העמדים Eliezer Steinberg_Mesholim_Hemder

2. The Ritual Slaughter-Knife and the Saw /דער חלף און די זעג Eliezer Steinberg_Mesholim_Der khalef un di neg

3. The Cat and the Sausage / די קאַץ און דער וווּרשט Eliezer Steinberg_Mesholim_Di katz un der vursht

4. The Little Flower /דאָס בלימעלע Eliezer Steinberg_Mesholim_Dos blimele

5. The Eagle and the Mole /דער אַדלער און דער מוילוואָרף Eliezer Steinberg_Mesholim_Der adler un der moylvorf

6. Reb Mayzl-Mizl /רב מייזל-מיזל Eliezer Steinberg_Mesholim_Reb Mayzl-Mizl


Volume 1

 Side B:  Poems and Improvisations by A. Lutsky / לידער און אימפּראָוויזאַציעס פֿון א. לוצקי

 1. Dances /טענץ Lutsky_Nemt Es, s’iz gut far aykh_Tents_1Ale tantsn  A valtz Jazz

2. The Wedding /די חתונה Lutsky_Nemt Es, s’iz gut far aykh_Di khasene

3. At the Rebbe’s Table /בײַם רבנס טיש

Lutsky_Nemt Es, s’iz gut far aykh_Bam Rebns tish